Registar stvarnih vlasnika

ministarstvo-financija-logo

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova.

Registar je ustrojen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19), a operativno ga u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, vodi Financijska agencija.

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Rokovi upisa

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

Rokovi upisa podataka u Registar počeli su teći od 3. lipnja 2019. godine

Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. godine dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta, a upravitelj trusta je dužan za trust koji je postao obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta u roku od 30 dana od dodjele OIB-a.

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može bez naknade upisati podatke u Registar:

 1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz korištenje poslovnoga certifikata ili
 2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima. Sadržaj obrazaca razlikuje se ovisno o organizacijskome obliku obveznika upisa stvarnoga vlasnika:
  • Pravni subjekti organizirani kao: d.o.o., j.d.o.o., k.d., j.t.d., g.i.u, podružnice stranih trgovačkih društava i ustanove popunjavaju Obrazac RSV-1.
  • Trgovačka društva organizirana kao d.d., popunjavaju Obrazac RSV-2.
  • Pravni subjekti organizirani kao: udruge, zaklade i fundacije popunjavaju Obrazac RSV-3
  • Trustovi popunjavaju Obrazac RSV-4.

U Registar stvarnih vlasnika preuzeti su podaci o udrugama iz Registra udruga RH koji vodi Ministarstvo uprave. Slijedom navedenoga u Registar stvarnih vlasnika upisani su podaci o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje udruge koje se smatraju stvarnim vlasnikom/icima udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka dužne su izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

Za određeni broj udruga podatke o stvarnom vlasniku nije bilo moguće preuzeti iz Registra udruga RH, iz jednog od sljedećih razloga:

 • jer udruga nije postupila sukladno čl. 55. st. 1. Zakona o udrugama (NN, br. 74/14), tj. nije uskladila svoj statut sa Zakonom o udrugama ili
 • nedostaje podatak o OIB-u udruge i/ili o OIB-u osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje u Registru udruga RH i/ili nedostaje ili je pogrešno upisan neki od podataka koji su predmet upisa u Registar.

Informaciju je li udruga uskladila svoj statut sa Zakonom o udrugama i jesu li evidentirani podaci o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje u Registru udruga RH, udruga može provjeriti na stranici Ministarstva uprave, Registar udruga Republike Hrvatske. Ako statut udruge nije usklađen sa Zakonom o udrugama (NN, br. 74/14) i/ili nedostaje podatak o OIB-u udruge i/ili osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje u Registru udruga i/ili nedostaje ili je pogrešno upisan neki od podataka koji su predmet upisa u Registar,  udruga se treba obratiti Ministarstvu uprave radi usklađivanja i/ili dopune podataka. Te su udruge u obvezi do 31. prosinca 2019. godine obaviti prijavu upisa u Registar stvarnih vlasnika podnošenjem popunjenoga obrasca o stvarnim vlasnicima u neku od Fininih poslovnica ili putem web aplikacije uz korištenje digitalnoga certifikata.

Osoba ovlaštena za upis

Za upis podataka o stvarnim vlasnicima ovlaštena je:

 • osoba ovlaštena za zastupanje pravnoga subjekta ili opunomoćena osoba;
 • upravitelj trusta, za trust kojim upravlja ili opunomoćena osoba.

Ako ovlaštena osoba upis obavlja putem web aplikacije, mora posjedovati digitalni – poslovni certifikat koji glasi na njezino ime.

Ako ovlaštena osoba upis obavlja na šalteru u poslovnici Fine, uz popunjeni obrazac obvezno treba priložiti i presliku službenoga osobnog dokumenta, u obrascu upisati svoje ime i prezime u rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar te potpisati je obrazac.

Ako obveznik upisa želi upis obaviti preko opunomoćene osobe – putem web aplikacije, ta je procedura detaljno opisana na ovoj stranici.

Ako obveznik upisa želi upis obaviti preko opunomoćene osobe – na šalteru u poslovnici Fine, tada uz obrazac i ostalu propisanu dokumentaciju treba priložiti punomoć (ne treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika) i presliku svog osobnog dokumenta. U rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar, upisuje se ime i prezime opunomoćene osobe i ista potpisuje obrazac.

Ako obveznik upisa ima dvije ili više osoba ovlaštenih za zastupanje, dostatna je punomoć od samo jedne osobe ovlaštene za zastupanje. Punomoć mora biti u originalnom obliku (ne može biti skenirani dokument) i ne treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika.
Za one udruge koje su u matični registar (Registar udruga pri Ministarstvu uprave) dostavile podatak o OIB-u osobe/osoba ovlaštenih za zastupanje udruge, sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (“Narodne novine, broj 53/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik) iz sustava OIB-a jednokratno su do 01.07.2019. preuzeti podatci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom (vlasnicima) udruge, a naknadne promjene i ažuriranja podataka bit će dužne izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

Ako osoba čiji su podatci preuzeti u Registar stvarnih vlasnika iz sustava OIB-a sukladno stavku 4. članka 6. Pravilnika nije stvarni vlasnik udruge, udruga je, sukladno odredbama članka 6. stavka 5. Pravilnika, dužna izvršiti promjenu podataka u Registru stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanim člancima 11. do 15. Pravilnika.

Uvid u podatke koji su za udruge preuzeti u Registar, može se bez plaćanja naknade (članak 31. Pravilnika) izvršiti na jedan od sljedećih načina:

– preuzimanjem izvatka (u PDF formatu) iz Registra elektronskim putem korištenjem web aplikacije Registar stvarnih vlasnika uz korištenje poslovnog certifikata Fine.
– udruga može zatražiti izdavanje izvatka iz Registra u poslovnici Financijske agencije.
Ako izvadak ne preuzima osoba ovlaštena za zastupanje udruge, tada udruga podnosi pisani zahtjev potpisan od strane ovlaštene osobe u kojemu je navedeno ime, prezime i OIB osobe koja će izvadak iz Registra preuzeti u poslovnici Financijske agencije.

Također, sukladno odredbama članka 15. stavak 4. Pravilnika, udruga je dužna ažurirati podatke iz članka 6. Pravilnika i podatke iz članka 8. Pravilnika (rok je 30 dana od dana nastanka promjene podataka).

Dakle, samo ažuriranje se provodi istim načinom kao i upis u Registar stvarnih vlasnika. Obrazac RSV-3 popunjavaju sljedeći pravni subjekti: udruga, zaklada i fundacija (pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočaka 3., 4. 5. Zakona). Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-3.

Obrasci i Upute za popunjavanje dostupni su na sljedećoj poveznici: http://www.mfin.hr/hr/korisni-linkovi-1-2.

Na poveznici https://www.fina.hr/registar-stvarnih-vlasnika moguće je pregledati popis udruga upisanih u Registar stvarnih vlasnika koji je objavila Financijska agencija

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)